Logo -enkel- 2017 Mooie Site.jpg

NIEUW: 1-malig sparringsgesprek 
(tarief en voorwaarden op aanvraag)

 

Dienstverleningsdocument

Hartelijk welkom bij AdviesSenioRenDesk (AsrD)

In dit dienstverleningsdocument willen wij u graag informeren over onze dienstverlening.

Een dienstverleningsdocument is wettelijk een vereiste voor bemiddelaars of voor een adviseur die tevens aanbieder is. Wij bemiddelen echter niet en zijn ook geen aanbieder.
Wij voldoen dus niet aan de definitie voor die wettelijke verplichting, wij sluiten echter toch graag aan op het gebruikelijk kader in de traditionele branche door u op deze wijze uitgebreid te informeren.
In dit dienstverleningsdocument informeren wij u tevens over onze beloning.
Wij geven u hierbij als klant graag inzicht in de vergoeding die wij hanteren voor onze werkzaamheden.

AsrD zal primair vanuit financiële planning de huidige situatie inventariseren en analyseren.
Wij houden ons bezig met de hoofdlijnen en het plannen van een toekomstige financiële situatie. Inzicht of hulp rond pensioen, wonen op latere leeftijd, situatie na overlijden, afscheid en nalatenschap.

AsrD adviseert NIET in één of meer specifieke financiële producten en/of financiële instrumenten zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Dit betekent dat wij NIET een bepaald financieel product of financieel instrument in overweging geven of een aantal opties van aanbieders noemen en/of aanbevelen.

Onze werkzaamheden zijn NIET gericht op bemiddeling zoals gedefinieerd in artikel 2:75, lid 1 van de Wet op het Financieel Toezicht artikel 2:75, zijnde het als tussenpersoon tot stand brengen van een koop of overeenkomst inzake een financieel product of financieel instrument.
Dit geldt ook voor het assisteren bij het beheer of de uitvoering van een dergelijke overeenkomst zoals het doorgeven van wijzigingen of een voorkeur uitspreken voor een bepaalde offerte.

Bij twijfel rondom het kunnen voldoen aan deze definities zullen wij u helaas niet van dienst kunnen zijn. Wij bemiddelen immers niet en zijn ook geen aanbieder.

Wie zijn wij?
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een belang in ons. Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55359558. Het BTW nummer is, omwille van privacy en in relatie tot recente ontwikkelingen en advies vanuit de Belastingdienst, alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?
Wij zijn gevestigd te Breda aan de Generaal Maczekstraat 1, 4818 BT. Dit betreft tevens het postadres. Raadpleeg onze website www.adviesseniorendesk.nl of www.asrd.nl.
Per mail zijn wij bereikbaar op info@adviesseniorendesk.nl of info@asrd.nl
Telefonisch zijn wij bereikbaar op 06-3003 80 17.

Achtergrond en waarborgen
Wij eisen hoge kwaliteitsnormen voor de dienstverlening en de wijze waarop onze vakkennis op peil wordt gehouden. We bekwamen ons continu op persoonlijke titel door middel van jaarlijkse permanente educatie conform de standaarden van de Wet op het Financieel Toezicht. Eveneens is op persoonlijke titel sinds 1999 (!) aansluiting bij stichting Erkend Financieel Adviseur (voorheen stichting Erkend Hypotheekadviseur) met ook daarvoor de bijbehorende jaarlijkse permanente educatie. Financiële Planning is door afronding van de post-HBO Leergang Persoonlijke Financiële Planning als gediplomeerd Financieel Planner vorm gegeven inclusief registratie in het Register Financieel Planner. Parallel daaraan geldt vanaf 1999 (!) tot heden vanuit aanvullend eigen initiatief structureel en continu permanente (zelf)educatie van allerhande Financiële Zaken uit diverse geselecteerde relevante bronnen binnen de gehele financiële sector.

We beschikken niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een dergelijke verzekering geeft binnen de grenzen van een polis dekking voor de aanspraken die verband houden met onverhoopte beroepsfouten. Deze overheadkosten besparen wij liever en delen wij met u in onze tarieven. Transparante en duidelijke vastgelegde communicatie en afspraken over onze dienstverlening, geven u én ons voldoende zekerheid.

Informatie en uitleg over onze dienstverlening
Wij bieden u deskundige en onafhankelijke advisering. U krijgt na een uitgebreide inventarisatie een helder beeld. Rapportage afgestemd op uw persoonlijke situatie om inzicht te krijgen in uw (financiële) situatie en gevolgen. Rekeninghoudend met wat in uw specifieke situatie van belang is. 

Dit kan ook vanuit risicoperceptie of kennis en ervaring met (financiële) producten en diensten.
Indien een doorverwijzing naar aanverwante specialisten op zijn plaats is, verneemt u dit direct.

AsrD
 is hét alternatief tussen dure tarieven en alles zelf doen via het internet.

Niet extra maar anders. Zaken waar men eens goed over na zou moeten denken of juist deze nu toch eens, bijvoorbeeld met ons, wil bespreken. Als de bomen door het bos duidelijk zijn, dan pas naar een volgend loket voor de concrete actie. Kortom: Wat moet er geregeld worden?

Altijd inclusief persoonlijke uitleg, tips en tools. onafhankelijke check of second opinion. Vanuit úw persoonlijke situatie en wensen: dienstverlening, rapportage en advies op maat.

óók voor bijeenkomsten en presentaties; vraag naar de mogelijkheden!

extra optioneel: archief, bank- of administratie zaken, fiscale zaken en overige trajectbegeleiding.

(*) tarieven bij deze diensten altijd vooraf in overleg
.

Onze werkwijze
1- Wij maken tijdens een eerste gesprek (geheel vrijblijvend) bij u thuis kennis met elkaar;
2- U geeft hierin aan waarvoor u ons wilt inschakelen; indien niet passend binnen onze dienstverlening zullen wij u bedanken of doorverwijzen.
3- Wij presenteren u onze werkwijze en geven hierbij aan wat wij voor u kunnen betekenen;
4- U bepaalt, nadat u een voorstel op schrift ontvangt, of u akkoord gaat met onze werkwijze.
In onze werkwijze hechten wij grote waarde aan persoonlijk contact. U bent bij ons altijd verzekerd van écht onafhankelijk en deskundig advies tegen een vooraf afgesproken tarief.

Uitgangspunten:
1. Een professionele betrouwbare relatie.
2. De beste kwaliteit tegen een competitieve transparante prijs.
3. Deskundig adviseren en informatie verschaffen op transparante wijze.
4. Zich een respectvolle, onpartijdige en niet-discriminerende opstelling aan te meten.
5. De meest actuele kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk is voor een adequate bedrijfsvoering en dienstverlening.
6. Steeds toegevoegde waarde creëren in onze adviezen en klantcontact.
7. Nimmer handelingen te verrichten die tot doel hebben klanten, autoriteiten of derden te
misleiden.
8. Kwaliteit heeft voorrang op snelheid.

U mag een redelijke behandelingstermijn passend bij de aard van de werkzaamheden verwachten. Tussentijdse rapportage is gebruikelijk.

Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten van u dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang.
Mocht in geval van onverhoopte ontevredenheid achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan zullen wij dat betrekken bij het oplossingsgericht handelen.
Ook als uw persoonlijke situatie ten tijde van de afgesproken periode wijzigt of er doen zich wijzigingen voor met betrekking tot onderhanden zijnde zaken, verwachten wij van u dat u dit direct aan ons doorgeeft.
Tenzij anders overeengekomen, ondernemen en onderhouden wij zo nodig en desgewenst ten tijde van de afgesproken periode in het kader van de onderhanden zijnde opdracht alle contacten met de derde partijen. Bij volmacht door u verstrekt. In het geval u uitsluitend zelf in contact kunt komen met bedoelde partijen, stellen wij u daarvan direct op de hoogte.
In het geval u uitsluitend of in voorkomend geval zelf in contact gaat of wilt staan met bedoelde partijen, verwachten wij dat u ons hiervan bij aanvang op de hoogte stelt.
Tot slot verwachten wij uiteraard dat u aan overeengekomen betalingsverplichtingen voldoet.

Hoe worden wij beloond? 
Passend bij de aard van de dienstverlening is de factuur voor verrichte werkzaamheden in de regel helaas niet fiscaal aftrekbaar.

Uurtarief (* inclusief BTW)
geldt voor de meeste van onze dienstverlening. Uurloon spreken wij vooraf met u af.
U ontvangt een indicatie van het aantal uren dat we voor de opdracht denken nodig hebben.

Tarieven in de sector financiële dienstlening variëren van € 85,- naar € 120,- of zelfs tot € 150,-.
Ons uurtarief is minder dan de goedkoopste! Wij sluiten liever aan bij gangbare (lage schijf) tarieven rondom zorginkoop. Zodra wij concreet voor u aan de slag gaan, gaat u niet meer betalen dan € 69,- per uur (*).

Vaste tarieven (* inclusief BTW) 
zijn mogelijk voor enkele vast omschreven vormen van onze dienstverlening zoals rond een financieel plan. Het betreft een all-in prijs. Naar keuze kan hier ook altijd een uurtarief worden overeengekomen.

Tarief 2022

UURTARIEF € 69,- (INCLUSIEF BTW)

FINANCIEEL PLAN vast € 500,- (INCLUSIEF BTW)

Tarieven en mogelijkheden zijn dus altijd op aanvraag. Vaak blijkt sprake van maatwerk. Bovenstaande tarieven zijn van toepassing op particulieren. Voor zelfstandig ondernemers hanteren we voor bovenstaande tarieven standaard een aanvullende toeslag nader overeen te komen.

Werkgebied
Onze tarieven zijn gebaseerd op ons werkgebied en ligt maximaal 30 kilometer rondom de vestigingsplaats van ons kantoor. Uiteraard zijn wij u daarbuiten ook graag van dienst, maar houdt u dan rekening met een aanvullende declaratie van € 0,60 per meer gereden kilometer.

Niet tevreden
Voor ontevredenheid bij financiële dienstverlening geldt in het algemeen dat de Nationale Ombudsman en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening staat opgesteld. U bent geheel vrij om onze relatie te beëindigen zonder opgave van redenen, zonder kosten en zonder in achtneming van een opzeggingstermijn. Overigens kunnen wij in uitzonderlijke gevallen ook het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Als u een klacht hebt over ons, onze werkwijze of over onze informatieverschaffing, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Wij doen er dan alles aan om te zien of we hier samen uit kunnen komen en om samen met u tot een oplossing van het geschil te komen.

Privacy
Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen
conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. U mag vertrouwen op volledige discretie door gegevens van vertrouwelijke aard te waarborgen op een door de wet voorgeschreven wijze. Dat betekent onder andere dat u gegevens niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.
Wij archiveren relevante stukken in een persoonlijk dossier tot maximaal zeven jaar.

Tot slot
We hopen dat dit dienstverleningsdocument u voldoende inzicht en vertrouwen geeft in onze dienstverlening en werkwijze. Uiteraard kunnen we hier echter nooit volledig zijn. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst!

AdviesSeniorenDesk

Theo (T.P.M.) Kloet
Financieel consulent / Geregistreerd Financieel Planner

06 3003 80 17

www.adviesseniorendesk.nl www.asrd.nl
info@adviesseniorendesk.nl info@asrd.nl