Logo -enkel- 2017 Mooie Site.jpg

NIEUW: 1-malig sparringsgesprek 
(tarief en voorwaarden op aanvraag)

   

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

1- Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die verband houden met de uitoefening van de opdracht. Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Dienstverlening
AsrD biedt haar diensten aan zowel particuliere als professionele partijen aan. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij AsrD daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden. AsrD heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de klant.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1/ AsrD is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.
2/ Er kan sprake zijn van een wanprestatie indien AsrD bij de uitvoering van de overeenkomst tekortschiet op een wijze die met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend had kunnen en moeten vermijden.
3/ Indien schade wordt geleden die verband houdt met onjuiste of onvolledige informatie door of namens de contractspartij verstrekt, is AsrD voor die schade niet aansprakelijk.
4/ Indien AsrD bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de contractspartij kenbare vergissing maakt, is deze gehouden AsrD daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing te melden, is AsrD voor de schade niet aansprakelijk.
5/ AsrD is niet betrokken bij contacten tussen kopers en verkopers of een mogelijk voortvloeiende gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat AsrD geen controle heeft over kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van een verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van een koper om tot koop over te gaan.
6/ AsrD is geen onderhandelingspartij en kan niet garanderen dat een koper of verkoper daadwerkelijk een transactie zal volbrengen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor al dan niet tot stand komen van een eventuele (koop-) overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. De klant vrijwaart AsrD in het geval van meningsverschillen klanten, schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot.
7/ De door klanten van AsrD aangeboden informatie wordt feitelijk niet door AsrD gecontroleerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie.
8/ Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of had kunnen worden ontdekt.
9/ Wettelijke regelingen zijn bepalend waardoor deze algemene voorwaarden buiten toepassing kunnen stellen.

Artikel 4 Prijzen
Alle prijzen die gecommuniceerd worden als vergoeding voor de verleende diensten, zijn, tenzij expliciet aangegeven, inclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven. De betalingstermijn is maximaal 30 dagen na factuurdatum. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudt AsrD zich het recht voor om, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan geldende wettelijke rente.

Artikel 5 Klachten
Klachten dienen, bij voorkeur per email, direct doch binnen een week gemeld te worden.
AsrD zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week de klacht in behandeling nemen en reageren.

Artikel 6 Geschillen
Op deze voorwaarden, alsmede iedere met AsrD gesloten of te sluiten overeenkomst en ieder geschil, is het Nederlands recht van toepassing.


2- Privacy Statement

AsrD spant zich in de privacy van haar gebruikers te beschermen. Alle AVG-privacy gevoelige informatie, die aan ons wordt verstrekt valt onder dit Privacy Statement. Uitgangspunt is zorgvuldigheid en bewustwording.

AsrD werkt conform de vigerende Nederlandse Privacywetgeving (AVG).

AsrD is door het Vrijstellingsbesluit Wbp vrijgesteld van wettelijke meldingsplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AsrD spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in haar dienstverleningsdocument. Wij borgen de privacy bij zorgvuldige dienstverlening conform beschrijving Wet op het Financieel Toezicht, afdeling 4.2.3., artikel 4:23 lid 1.

AsrD gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en zal ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel om te kunnen voorzien in de dienstverlening. Klantgegevens worden niet gedeeld met partijen. Dit kan uitsluitend bij machtiging of volmacht. Gegevens worden niet verkocht aan derden voor marketingdoeleinden.
Ter beschikking gestelde stukken door klant, zijn en blijven eigendom van de klant.
Geen enkel document op naam gesteld behorend aan de klant zal door AsrD worden vernietigd.

AsrD zorgt ervoor dat bij elektronische verzending persoonlijke gegevens van klanten altijd beveiligd en/of encrypted worden verstuurt en/of ontvangen.

AsrD zal relevante stukken in een persoonlijk dossier bewaren tot maximaal zeven jaar. Nadien worden deze structureel fysiek en/of digitaal vernietigd. Een klant kan op ieder moment besluiten de gevraagde dienstverlening te beëindigen. Indien een klant al zijn of haar gegevens uit de administratie en/of database wenst te verwijderen, dient een daartoe strekkende vraag per e-mail. Als alternatief kan een klant verzoeken om gegevens te anonimiseren.

AsrD behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Begrippen
Klant = iedereen geregistreerd bij AsrD en/of gebruikmakend van 1 of meerdere diensten ongeacht of dit gratis of betaalde diensten zijn.
AsrD = AdviesSeniorenDesk KvK nummer: 55359558 BTW nummer: op aanvraag (AVG).

- Breda © 2022-